Lunch Menu

Takewaka Gozen ¥1,295

Tsukiji Gozen ¥2,485

Toasted rice ball of the sea bream ¥1,050

Sea foods tofu ¥1,050

Toasted rice ball of the tuna ¥1,050

Lunch Course

Misaki Course ¥3,780

Saikai Course ¥4,970


PageTop